Nghiên cứu Khoa học

Các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ môn Biên Phiên dịch trong thời gian từ năm 2012 đến 2016. Xem thêm 
  
Kỷ yếu bộ môn chuyên ngành Tiếng Anh du lịch. Xem thêm 


Hàng năm giảng viên thuộc bộ môn Biên-Phiên dịch có những báo cáo khoa học được đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học của khoa Ngoại ngữ. Dưới đây là bài viết của các giảng viên trong bộ môn: