Thông báo bộ môn Biên Phiên dịch

Danh sách tin

Danh sách sinh viên đủ điều kiện để xét tốt nghiệp quý I/2020 (xem tại đây)

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp quý I/2020 (xem tại đây)