Đào tạo

QĐ 126 vv Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh (bổ sung thêm chuyên ngành Song ngữ Anh - Trung)

  • 17/02/2021
  • 538

Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019

  • 15/10/2020
  • 809

Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh

  • 18/05/2019
  • 429

Công bố chuyên ngành đào tạo mới - Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng)

  • 05/06/2018
  • 326