Đào tạo

Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019
15/10/2020

Ban hành CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019

Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh
18/05/2019

Quy định học ngoại ngữ thứ 2 đối với SV ngành Ngôn ngữ Anh

Công bố chuyên ngành đào tạo mới - Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng)
05/06/2018

Công bố chuyên ngành đào tạo mới - Tiếng Anh Du lịch (hệ Cao đẳng)