Thông báo

  • BPD1
  • BPD2
  • BPD3
  • BPD4

Thông tin Hỗ trợ

Hướng dẫn thực hiện chuyên đề tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh

Chuyên đề tốt nghiệp là một báo cáo mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào tạo, thể hiện khả năng của sinh viên trong việc vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.