Search

Công trình nghiên cứu Khoa học Sinh viên

Đề tài: Các Giải Pháp Tạo Động Cơ Học Tiếng Anh Tích Cực Theo Chuẩn Quốc Tế TOEIC 

 

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hải – lớp 50TABPD

Cán bộ hướng dẫn : Thạc sĩ - Đặng Kiều Diệp


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

PHẦN MỞ ĐẦU.. - 1 -

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. - 1 -

1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới. - 1 -

1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước. - 2 -

2. Lý do chọn đề tài - 3 -

3. Mục tiêu nghiên cứu. - 4 -

4. Cách tiếp cận. - 4 -

5. Phương pháp nghiên cứu. - 4 -

6. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. - 5 -

7. Nội dung nghiên cứu. - 5 -

PHẦN II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.. - 6 -

CHƯƠNG 1: THÁI ĐỘ VÀ THỰC TRẠNG CỦA SV KHÓA 52 ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TIẾNG ANH THEO CHUẨN TOEIC. - 6 -

I. Giới thiệu chung về TOEIC................................................................................................- 6 -

1.TOEIC là gì?.......................................................................................................................- 6 -

2.Cấu trúc bài thi TOEIC.......................................................................................................- 7 -

II. Thái độ học tập. - 7 -

III. Thực trạng. - 10 -

 

IV. Kết luận. - 13 -

CHƯƠNG II. ĐỘNG CƠ HỌC TIẾNG ANH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC CỦA SINH VIÊN.. - 15 -

I. Cơ sở lí luận. - 15 -

1. Khái niệm về động cơ học tập. - 15 -

2. Các dạng thức của động cơ học tập. - 15 -

2.1 Động cơ học tập để hòa nhập vào cộng đồng và động cơ học tập mang tính phương tiện. - 15 -

2.2. Động cơ học tập nội vi và ngoại vi ở người học. - 16 -

3. Các thuyết về động cơ. - 16 -

3.1 Thuyết về động cơ học tập của Robert Gardner. - 16 -

3.2 Thuyết về động cơ học ngoại ngữ của Crookes và Schmidt - 17 -

3.3 Thuyết về động cơ học tập của Dõrnyei - 18 -

3.4. Thuyết động cơ học tập của Williams và Burden. - 19 -

II. Kết quả nghiên cứu. - 19 -

1.Động cơ học TA của sinh viên. - 19 -

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập TA.. - 23 -

2.1. Yếu tố nội vi - 23 -

2.1.1 Lý do học. - 24 -

2.1.2. Quan niệm nhận thức về bản thân. - 25 -

2.1.3 Quan điểm, thái độ đối với việc học TA.. - 26 -

2.1.4 Mục đích và kỳ vọng của người học vào việc học TA.. - 27 -

2.1.5. Cảm xúc của người học. - 28 -

2.1.6 Khả năng lý giải nguyên nhân của thành công hay thất bại trong học tập. - 29 -

2.2 Những yếu tố ngoại vi - 30 -

2.2.1.Ảnh hưởng của giáo viên. - 31 -

2.2.2 Ảnh hưởng của cha mẹ và bạn bè. - 35 -

2.2.3 Môi trường giảng dạy và học tập. - 35 -

2.2.4. Tài liệu giảng dạy và học tập. - 38 -

2.2.5 Kết luận. - 39 -

3. Phương pháp học theo nhóm, cặp và phương pháp sử dụng trò chơi trong việc tạo động cơ học TA của cho sinh viên. - 39 -

3.1 Các bước kiến tạo động cơ học. - 38 -

3.2 Phương pháp sử dụng trò chơi trên lớp cho SV.. - 40 -

3.2.1 Ưu điểm, thuận lợi của việc sử dụng trò chơi - 41 -

3.2.2 Khó khăn trong việc áp dụng trò chơi cho sinh viên. - 41 -

3.3 Phương pháp học theo nhóm, theo cặp. - 42 -

3.3.1 Ưu điểm của hoạt động theo cặp, nhóm. - 43 -

3.3.2 Các khó khăn trong việc áp dụng phương pháp cho SV học theo nhóm, theo cặp. - 44 -

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP.. - 46 -

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. - 49 -

 

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: Phiếu điều tra thực trạng học TA theo chuẩn TOEIC của SV khóa 52- 52

PHỤ LỤC 2: Phiếu điều tra động cơ học TA và các yếu tố tác động đến động cơ học TA của sinh viên không chuyên trường Đại học Nha Trang. - 61 -

PHỤ LỤC 3: Biên bản Phỏng vấn với giáo viên dạy TOEIC.. - 66 -

PHỤ LỤC 4: Phiếu điều tra về các giải pháp tạo động cơ học TA.. - 71 -

PHỤ LỤC 5: Phiếu điều tra về các giải pháp tạo động cơ học TA.. - 75 -


Xem chi tiết tại đây:

bao cao de tai (1)final sua Chu thich (1).doc

bao cao tom tat (2).doc

In nội dung

Nghiên cứu khoa học