Search

Mục tiêu đào tạo

I. Mục tiêu đào tạo  

I.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong các lĩnh vực có sử dụng ngôn ngữ Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

I.2. Mục tiêu cụ thể: Sinh viên tốt nghiệp Ngành Ngôn ngữ Anh có các phẩm chất, kiến thức và kỹ năng sau:

1. Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân; hiểu biết về văn hóa - xã hội, kinh tế, pháp luật; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ, rèn luyện sức khỏe để làm việc.

2. Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hiểu và vận dụng kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, kiến thức về ngôn ngữ vào ngành đào tạo.

3. Hiểu biết các giá trị văn hóa của một số dân tộc trên thế giới có sử dụng Ngôn ngữ Anh.

4. Hiểu và áp dụng kiến thức về Ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh - Mỹ trong giao tiếp và dịch thuật.

5. Sử dụng Ngôn ngữ Anh đạt chuẩn C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR. 

6. Biên phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh của một trong các ngành  sau: Dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh thương mại, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

7. Giảng dạy Ngôn ngữ Anh.  

8. Sử dụng 1 trong 3 ngôn ngữ (Nga, Pháp, Trung Quốc) trong giao tiếp xã hội đạt trình độ sau:

Ngôn ngữ Pháp: đạt tương đương chuẩn DELF A1.

Ngôn ngữ Nga: đạt tương đương chuẩn TBU.

Ngôn ngữ Trung Quốc: đạt tương đương chuẩn HSK 2.

9. Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và với cộng đồng; có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết vấn đề; sử dụng tin học phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.

Đào tạo