Chuyên ngành đào tạo

Chương trình đào tạo toàn khoá: 120 TC (Không kể khối lượng kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh). xem chi tiết

PHÂN BỔ KIẾN THỨC

KHỐI KIẾN THỨC

Tổng

Kiến thức
 bắt buộc

Kiến thức
tự chọn

Tín chỉ

Tỷ lệ
%

Tín chỉ

Tỷ lệ
%

Tín chỉ

Tỷ lệ
%

I. Kiến thức giáo dục đại cương

36

30

23

63.9

13

36.1

Kiến thức chung

24

20

13

54.2

11

45.8

Khoa học xã hội và nhân văn

12

10

10

83.3

2

16.7

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

84

70

66

78.6

18

21.4

Kiến thức cơ sở ngành

39

32.5

31

79.5

8

20.5

Kiến thức ngành

45

37.5

27

60

18

40

Cộng

120

100

89

 

31