Chuyên ngành đào tạo

Chương trình đào tạo toàn khoá: 120 TC (Không kể khối lượng kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh). xem chi tiết

PHÂN BỔ KIẾN THỨC

KHỐI KIẾN THỨC

Tổng

Kiến thức
 bắt buộc

Kiến thức
tự chọn

Tín chỉ

Tỷ lệ
%

Tín chỉ

Tỷ lệ
%

Tín chỉ

Tỷ lệ
%

I. Kiến thức giáo dục đại cương

36

30

23

63.9

13

36.1

Kiến thức chung

24

20

13

54.2

11

45.8

Khoa học xã hội và nhân văn

12

10

10

83.3

2

16.7

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

84

70

66

78.6

18

21.4

Kiến thức cơ sở ngành

39

32.5

31

79.5

8

20.5

Kiến thức ngành

45

37.5

27

60

18

40

Cộng

120

100

89

 

31

 


 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (Áp dụng từ Hệ Đại học K58)
Ngày 14/08/2019, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo cho ngành Ngôn ngữ Anh ( bao gồm: Cao đẳng Tiếng Anh du lịch, Ngôn ngữ Anh cho khóa 59-60 và Ngôn ngữ Anh cho khóa 61)

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh cho khóa 59-60 (xem tại đây)
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh cho khóa 61 (xem tại đây)

 

Ngày 14/08/2019, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo cho ngành Ngôn ngữ Anh ( bao gồm: Cao đẳng Tiếng Anh du lịch, Ngôn ngữ Anh cho khóa 59-60 và Ngôn ngữ Anh cho khóa 61)

Chương trình đào tạo Cao đẳng tiếng Anh du lịch (xem tại đây)