Đề cương học phần

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Nội dung

1

Nhóm học phần đại cương

Ngữ âm – Âm vị học

Lê Cao Hoàng Hà

Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Hình thái học

Võ Nguyễn Hồng Lam

Hoàng Công Bình

Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

Cú pháp

Nguyễn Hoàng Hồ

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngữ nghĩa – Ngữ dụng học

Phạm Thị Kim Uyên

Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn học Anh

Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn học Mỹ

Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nhóm học phần Biên-Phiên dịch

Tiếng Anh thương mại

Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 2

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 3

Nguyễn Hoàng Hồ

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 2

Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3

Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Nhóm học phần Tiếng Anh Du lịch

Tiếng Anh du lịch 2

Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh trong quan hệ đồng nghiệp và khách hàng

Võ Nguyễn Hồng Lam

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh trong dịch vụ ăn uống

Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh trong nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh trong đặt trả phòng và các nghiệp vụ du lịch

Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

4

Nhóm học phần Giảng dạy Tiếng Anh

Phương pháp giảng dạy 1

Nguyễn Thị Ngân

ĐCHP

ĐCCTHP

Phương pháp giảng dạy 2

Nguyễn Thị Ngân

ĐCHP

ĐCCTHP

Sử dụng Tiếng Anh trong giảng dạy

Hoàng Công Bình

ĐCHP

ĐCCTHP

Công nghệ trong giảng dạy Tiếng Anh

Nguyễn Trọng Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Kiểm tra đánh giá Tiếng Anh

Phạm Thị Kim Uyên

ĐCHP

ĐCCTHP