Học phần quản lý

I.    CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Nghe 1

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

 

2

Nghe 2

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

 

3

Nghe 3

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

 

4

Nghe 4

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

 

5

Nghe 5

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

 

CÁC HỌC PHẦN NÓI

6

Nói 1

Trần Thị Minh Khánh

Lê Thị Thu Nga

Lê Cao Hoàng Hà

   

7

Nói 2

Lê Hoàng Duy Thuần

Trần Thị Minh Khánh

Trần Thị Cúc

Lê Thị Thu Nga

 

 

8

Nói 3

Lê Hoàng Duy Thuần

Trần Thị Minh Khánh

Lê Thị Thu Nga

   

9

Nói 4

Lê Hoàng Duy Thuần

Trần Thị Cúc

Lê Thị Thu Nga

Đặng Kiều Diệp

 

 

10

Kỹ năng giao tiếp trước công chúng

Trần Thị Minh Khánh

Đặng Kiều Diệp

Nguyễn Thị Ngân

   

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

11

Đọc 1

Nguyễn Trọng Lý

Nguyễn Hoàng Hồ

Đỗ Vũ Hoàng Tâm

   

12

Đọc 2

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

Phạm Thị Kim Uyên

 

 

13

Đọc 3

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

   

14

Đọc 4

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

Lê Hoàng Duy Thuần

Nguyễn Hoàng Hồ

Trần Thị Thúy Quỳnh

 

 

15

Đọc 5

Nguyễn Trọng Lý

   

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

16

Viết 1

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Cúc

   

17

Viết 2

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Cúc

Nguyễn Thị Thiên Lý

 

 

18

Viết 3

Nguyễn Phương Lan

Trần Thị Cúc

Bùi Thị Ngọc Oanh

   

19

Viết 4

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Cúc

 

 

20

Viết 5

Nguyễn Phương Lan

Trần Thị Cúc

Bùi Thị Ngọc Oanh

   

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

21

Ngữ pháp 1

Bùi Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Trần Thị Thu Trang

Lê Thị Thu Nga

   

22

Ngữ pháp 2

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

 

 

23

Từ vựng

Nguyễn Trọng Lý

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Lê Thị Thu Nga

Trần Thị Thu Trang

 

 

24

Ngữ âm thực hành 1

Trần Thị Minh Khánh

Ngô Quỳnh Hoa

Bùi Thị Ngọc Oanh

   

25

Ngữ âm thực hành 2

Bùi Thị Ngọc Oanh

Ngô Quỳnh Hoa

 

 

26

Ngoại khóa Tiếng Anh

Lê Hoàng Duy Thuần

Ngô Quỳnh Hoa

Nguyễn Trọng Lý

   

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP

27

Tiếng Pháp A1

Nguyễn Duy Sự

   

28

Tiếng Pháp A2.1

Nguyễn Duy Sự

   

29

Tiếng Pháp A2.2

Nguyễn Duy Sự

   

30

Tiếng Pháp B1.1

Nguyễn Duy Sự

   

31

Tiếng Pháp B1.2

Nguyễn Duy Sự

   

32

Tiếng Pháp 1

Nguyễn Duy Sự

 

 

33

Tiếng Pháp 2

Nguyễn Duy Sự

 

 

34

Tiếng Pháp 3

Nguyễn Duy Sự

 

 

35

Tiếng Pháp 4

Nguyễn Duy Sự

 

 

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG

36

Tiếng Trung A1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

   

37

Tiếng Trung A2.1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

   

38

Tiếng Trung A2.2

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

   

39

Tiếng Trung B1.1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

   

40

Tiếng Trung B1.2

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

   

41

Tiếng Trung 1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

   

42

Tiếng Trung 2

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

 

 

43

Tiếng Trung 3

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

 

 

44

Tiếng Trung 4

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

 

 

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NGA

45

Tiếng Nga A1

Phan Minh Đức

   

46

Tiếng Nga A2.1

Phan Minh Đức

 

 

47

Tiếng Nga A2.2

Phan Minh Đức

 

 

48

Tiếng Nga B1.1

Phan Minh Đức

 

 

49

Tiếng Nga B1.2

Phan Minh Đức

 

 

50

Tiếng Nga 1

Phan Minh Đức

 

 

51

Tiếng Nga 2

Phan Minh Đức

 

 

52

Tiếng Nga 3

Phan Minh Đức

 

 

53

Tiếng Nga 4

Phan Minh Đức

 

 

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT

54

Tiếng Nhật A1

Nguyễn Khánh Linh

   

55

Tiếng Nhật A2.1

Nguyễn Khánh Linh

   

56

Tiếng Nhật A2.2

Nguyễn Khánh Linh

 

 

57

Tiếng Nhật B1.1

Nguyễn Khánh Linh

 

 

58

Tiếng Nhật B1.2

Nguyễn Khánh Linh

 

 

59

Tiếng Nhật 1

Nguyễn Khánh Linh

   

60

Tiếng Nhật 2

Nguyễn Khánh Linh

   

61

Tiếng Nhật 3

Nguyễn Khánh Linh

   

62

Tiếng Nhật 4

Nguyễn Khánh Linh

 

 

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG HÀN

63

Tiếng Hàn A1

Pyo Guknam

   

64

Tiếng Hàn A2.1

Pyo Guknam

   

65

Tiếng Hàn A2.2

Pyo Guknam

 

 

66

Tiếng Hàn B1.1

Pyo Guknam

 

 

67

Tiếng Hàn B1.2

Pyo Guknam

 

 

 

 

 


II.     CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Thực hành nghe 1

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

 

 

2

Thực hành nghe 2

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

 

 

3

Thực hành nghe 3

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

   

CÁC HỌC PHẦN NÓI

4

Thực hành nói 1

Trần Thị Cúc

 

 

5

Thực hành nói 2

Lê Thị Thu Nga

 

 

6

Thực hành nói 3

Lê Thị Thu Nga

   

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

7

Thực hành đọc 1

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

 

 

8

Thực hành đọc 2

Trần Thị Thúy Quỳnh

 

 

9

Thực hành đọc 3

Nguyễn Trọng Lý

Đỗ Vũ Hoàng Tâm

   

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

10

Thực hành viết 1

Nguyễn Phương Lan

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Cúc

 

 

11

Thực hành viết 2

Bùi Thị Ngọc Oanh

 

 

12

Thực hành viết 3

Trần Thị Cúc

   

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

13

Từ vựng thực hành

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

   

14

Ngữ pháp thực hành

Nguyễn Phan Quỳnh Thư