Đề cương chi tiết học phần

I.    CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Nghe 1

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nghe 3

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

3

Nghe 5

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN NÓI

4

Nói 1

Trần Thị Minh Khánh

Lê Thị Thu Nga

Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

5

Nói 3

Lê Hoàng Duy Thuần

Trần Thị Minh Khánh

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

6

Kỹ năng giao tiếp trước công chúng

Trần Thị Minh Khánh

Đặng Kiều Diệp

Nguyễn Thị Ngân

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

7

Đọc 1

Nguyễn Trọng Lý

Nguyễn Hoàng Hồ

Đỗ Vũ Hoàng Tâm

ĐCHP

ĐCCTHP

8

Đọc 3

Nguyễn Trọng Lý

Trần Thị Minh Khánh

ĐCHP

ĐCCTHP

9

Đọc 5

Nguyễn Trọng Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

10

Viết 1

Bùi Thị Ngọc Oanh

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

11

Viết 3

Trần Thị Cúc

Bùi Thị Ngọc Oanh

ĐCHP

ĐCCTHP

12

Viết 5

Trần Thị Cúc

Bùi Thị Ngọc Oanh

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

13

Ngữ pháp 1

Bùi Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Trần Thị Thu Trang

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

14

Ngữ âm thực hành 1

Trần Thị Minh Khánh

Ngô Quỳnh Hoa

Bùi Thị Ngọc Oanh

ĐCHP

ĐCCTHP

15

Ngoại khóa Tiếng Anh

Lê Hoàng Duy Thuần

Ngô Quỳnh Hoa

Nguyễn Trọng Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP

16

Tiếng Pháp A1

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

17

Tiếng Pháp A2.1

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

18

Tiếng Pháp A2.2

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

19

Tiếng Pháp B1.2

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

20

Tiếng Pháp 1

Nguyễn Duy Sự

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG TRUNG

21

Tiếng Trung A1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

22

Tiếng Trung A2.1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

23

Tiếng Trung A2.2

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

24

Tiếng Trung B1.1

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

25

Tiếng Trung B1.2

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

26

Tiếng Trung 3

Phạm Thị Minh Châu

Nguyễn Thị Diệu Phương

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NGA

27

Tiếng Nga 3

Phan Minh Đức

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG NHẬT

28

Tiếng Nhật A1

Nguyễn Khánh Linh

ĐCHP

ĐCCTHP

29

Tiếng Nhật A2.1

Nguyễn Khánh Linh

ĐCHP

ĐCCTHP

30

Tiếng Nhật 2

Nguyễn Khánh Linh

ĐCHP

ĐCCTHP

31

Tiếng Nhật 3

Nguyễn Khánh Linh

ĐCHP

ĐCCTHP

32

Tiếng Nhật 4

Nguyễn Khánh Linh

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN TIẾNG HÀN

33

Tiếng Hàn A1

Pyo Guknam

ĐCHP

ĐCCTHP

34

Tiếng Hàn A2.1

Pyo Guknam

ĐCHP

ĐCCTHP

 

 


II.     CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

STT

TÊN HP

GV PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Thực hành nghe 3

Ngô Quỳnh Hoa

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN NÓI

2

Thực hành nói 3

Lê Thị Thu Nga

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

3

Thực hành đọc 3

Nguyễn Trọng Lý

Đỗ Vũ Hoàng Tâm

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN VIẾT

4

Thực hành viết 3

Trần Thị Cúc

ĐCHP

ĐCCTHP

CÁC HỌC PHẦN KHÁC

5

Từ vựng thực hành

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

ĐCHP

ĐCCTHP