Đề cương học phần

STT

Tên học phần

GV phụ trách

Nội dung

1

Nhóm học phần đại cương

Tổng quan du lịch

Đặng Kiều Diệp

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngữ âm- Âm vị học

Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Hình thái học

Hoàng Công Bình

ĐCHP

ĐCCTHP

Cú pháp học

Nguyễn Hoàng Hồ

ĐCHP

ĐCCTHP

Ngữ nghĩa – Ngữ dụng học

Phạm Thi Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn học Anh

Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn học Mỹ

Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn hóa Anh

Phạm Thi Hải Trang

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Văn hóa Mỹ

Võ Nguyễn Hồng Lam

Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

2

Nhóm học phần Biên – Phiên dịch

Lý thuyết dịch

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh thương mại

Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 1

Phạm Thị Kim Uyên

Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 1

Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 2

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 2

Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch 3

Nguyễn Hoàng Hồ

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch 3

Hoàng Công Bình

Đặng Kiều Diệp

ĐCHP

ĐCCTHP

Biên dịch chuyên ngành

Nguyễn Hoàng Hồ

ĐCHP

ĐCCTHP

Phiên dịch chuyên ngành

Hoàng Công Bình

ĐCHP

ĐCCTHP

3

 

Nhóm học phần Tiếng Anh Du lịch

Tiếng Anh du lịch 1

Nguyễn Thị Thúy Hồng

ĐCHP

ĐCCTHP

TA trong Tiếp thị tuyến điểm

Phạm Thị Hải Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

TA trong NV hướng dẫn du lịch

Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

TA trong Đặt trả phòng và các dịch vụ du lịch

Trần Thị Thu Trang

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh trong Quản trị lữ hành

Nguyễn Phương Lan

ĐCHP

ĐCCTHP

Tiếng Anh trong Quy hoạch du lịch

Võ Nguyễn Hồng Lam

 

ĐCHP

ĐCCTHP

4

Nhóm học phần Giảng dạy Tiếng Anh

Tổng quan phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

Lê Hoàng Duy Thuần

Hoàng Công Bình

Nguyễn Thị Ngân

ĐCHP

ĐCCTHP

Thực hành Biên dịch

Phạm Thị Kim Uyên

Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

Thực hành phiên dịch

Nguyễn Thị Thiên Lý

ĐCHP

ĐCCTHP

Kiểm tra đánh giá tiếng Anh

Phạm Thị Kim Uyên

ĐCHP

ĐCCTHP

Xây dựng chương trình & ĐCCTHP

Trần Thị Thúy Quỳnh

ĐCHP

ĐCCTHP

Thiết kế giáo án & phát triển tài liệu

Lê Cao Hoàng Hà

ĐCHP

ĐCCTHP

TTập Giảng dạy Ngữ âm

Ngô Quỳnh Hoa

ĐCHP

ĐCCTHP

TTập Giảng dạy Ngữ pháp

Hồ Yến Nhi

ĐCHP

ĐCCTHP

TTập Giảng dạy Nghe – Nói

Nguyễn Thị Ngân

ĐCHP

ĐCCTHP

TTập Giảng dạy Đọc - Viết

Trần Thị Minh Khánh

ĐCHP

ĐCCTHP